top of page

چشم سوم چیست؟


غغده پینه آل (به انگلیسی: پنیل گلاند) که غده رومغزی (هپیپهیسیس گلاند) هم نامیده شده تودۀ بافتی مخروطی‌شکل کوچکی است که به وسیلۀ ساقه‌ای به سقف بطن سوم مغز متصل است. این غده متشکل از سلول‌های پینه‌آل و بینابینی می‌باشد و در عمق مغز (دیانسفال) قرار دارد. این غده هورمونی به نام ملاتونین و ماده شیمیایی به نام سروتونین را ترشح می‌کند که با چرخه روزانه خواب و بیداری مرتبط می‌باشد. به این غده چشم سوم گفته میشود.

در نوزاد، غده پینه‌آل نسبتا بزرگ است، ولی به دلیل سبک اشتباه زندگی و تغذیه اشتباه، به مقدار زیادی تحلیل می‌رود.

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page